شرکت زرین گستر کاسیان مهر

معرفی منابع آزمون حسابداری

منابع آزمون کتبی کارشناس امور مالی وبودجه:

 

_حسابداری مالی جلد 1 و2 (دکتر اسکندری)

– اصول حسابرسی( دکتر اسکندری)

– حسابداری دولتی (دکتر جعفر باباجانی)