شرکت زرین گستر کاسیان مهر

قبول شدگان آزمون خدمات

کد ملی افراد پذیرفته شده در تصویر ذیل اعلام گردیده است .

یادآور می گرددجهت انجام بقیه مراحل در سایت شرکت https://zaringostarka.ir اطلاع رسانی می گردد . لطفا روزانه سایت شرکت را چک نمائید.